𝑶𝒅𝒑𝒐𝒘𝒊𝒆𝒅ź ,,𝒏𝒊𝒆''


06 Oct
06Oct

*Amy Carmichael, jedna z niesamowitych misjonarek, mając 3 latka, modliła się o to by Bóg zmienił jej kolor oczu z brązowego na niebieski. Wierzyła, że Bóg wysłuchuje modlitw. Położyła się spać, bez cienia wątpliwości, że jej kolor oczu rano będzie zupełnie inny. Kiedy się obudziła, od razu pobiegła do lustra… jednak nic się nie zmieniło i zobaczyła brązowe oczy. Wtedy przyszły jej na myśl pewne słowa ,, Czyż {nie} odpowiedzią nie jest?’’

Amy nauczyła się bardzo dobrej lekcji. Bóg nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy ,,TAK’. Czasami odpowiada ,,NIE’’,a czasami po prostu milczy, jednak nie oznacza to, że nie wysłuchuje On naszych modlitw. 

Bóg dając Amy brązowy kolor oczu, miał niesamowity plan. Amy była misjonarką w Indiach, gdzie posiadanie brązowych oczu było zaletą. Mogła być wpuszczana do miejsc, do których kobietę z niebieskimi oczami, nie można było wpuszczać, co bardzo pomogło w jej służbie. 

Tak samo jest w naszym codziennym życiu. Nie zawsze Bóg odpowiada na nasze modlitwy tak jakbyśmy tego oczekiwali. Czasami odpowiada ,,NIE’’, czasami milczy, czasami czeka z odpowiedzią do samego końca i mówi nam ,,Poczekaj’’, a czasami odpowiedzią jest ,,TAK’’. Ale w każdym z przypadków, On cały czas jest dobry, łaskawy i suwerenny. Chce dla nas jak najlepiej, dlatego kiedy odpowiedzią jest po prostu ,,NIE’’ to nie dlatego, że chce nam uprzykrzyć życie, ale ma dla nas coś o wiele lepszego, coś o wiele ciekawszego niż nasze własne plany. 

Chciałam pójść do pewnej szkoły. Jednak nie byłam przekonana czy Bóg chce, żebym tam poszła. Potrzebowałam również finansów by za nie zapłacić, dlatego postanowiłam, że bede w tej kwestii polegać w 100% na Bogu. Nie prosiłam ludzi o wsparcie, tylko modliłam się. ,,Jeśli Twoją wolą Boże jest bym poszła to tej szkoly, to wierzę, że dasz mi dokładnie tyle pieniedzy ile potrzebuje’’. Po kilku tygodniach miałam już ponad połowę. Byłam niesamowicie wdzięczna jak Bóg sprawił, że zdobyłam te pieniądze, bez mojej własnej ingerencji.

 Moje pragnienie co do pójścia do tej szkoły było coraz większe, ale dalej nie miałam wystarczajaco pieniędzy. Kiedy był juz ostatni dzień rekrutacji, pytałam Boga i nie rozumiałam dlaczego to wszystko sie tak potoczyło. 

Bóg po prostu odpowiedział ,,NIE’’.

 Początkowo nie potrafiłam zobaczyć, że na pewno ma dla mnie coś o wiele lepszego, ale ufałam, że ON PO PROSTU WIE. 

Byłam zdezorientowana, ale z czasem kiedy zobaczyłam JEGO perspektywę, kiedy zobaczyłam co przygotował dla mnie, byłam niesamowicie wdzięczna. 

Choć wcześniej nie wyobrażałam sobie mojego roku bez pójścia do tamtej szkoly, teraz nie wyobrażam sobie roku gdybym tam była. Choć wcześniej nie czułam, że to co Bóg dla mnie ma bedzie lepsze niż to co ja wybrałam, teraz wiem, że JEGO plan jest o wiele lepszy niz moj własny. 

On jest po prostu dobrym i suwerennym Ojcem, który troszczy sie o swoje dzieci i chce dla nich jak najlepiej. 


Jeśli Bóg nie odpowiedział dalej na twoje wołanie lub dal ci zupełnie inna odpowiedz niż się spodziewałeś/aś, UFAJ, że on PO PROSTU WIE. Niech nigdy nie zniknie z twojego wzroku Jego piękno, Jego dobro, Jego majestat, Jego suwerenność. Niech Twoje pragnienia nie przyćmią tego co On ma dla ciebie, bo to co On przygotował jest o wiele lepsze niz możesz sie spodziewać. 

* (fragment z książki Frank L. Houghton ,,Amy Carmichael z Dohnavour’’)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH 

* Amy Carmichael, one of the most amazing missionaries, was 3 years old when she prayed to God for a change in her eye color from brown to blue. She believed that God answers prayers. She went to her bed and, without a shadow of a doubt, she believed that her eye color will change, and the next morning she will see a blue color in her eyes. When she woke up, she immediately ran to the mirror ... but nothing changed and she saw brown eyes. This certain words came to her mind, "Is a no an answer? "


Amy learned a very good lesson. God does not always answer our prayers by saying: ,,YES". Sometimes he answers "NO" and sometimes he is just silent, but that does not mean that He is not listening to our prayers.


God, by giving Amy brown eyes, had an amazing plan. Amy was a missionary in India where having brown eyes was an advantage. She could go into places where a woman with blue eyes could not be allowed into, which helped her a lot in her ministry.


It is the same with our daily lives. He does not always answer our prayers as we would expect. Sometimes he answers "NO", sometimes he is silent, sometimes he waits a while to answer, and sometimes His answer is "YES". But in each of the answers He is still good, gracious and sovereign. He wants the best for us, so the answer is simply "NO" not because he wants to make our lives miserable, but he has something much better for us, ultimately, something much more profound than our own plans.


This year I wanted to go to a certain school. However, I wasn't sure if God wanted for me to go there. I also needed some finances to go there, so I decided to rely 100% on God for that. I didn't ask people for support, I just prayed. "If it your will God that I should go to this school, I believe that you will give me as much money as I need." After a few weeks, I was got half of the money I needed. I was incredibly grateful that God made me get this money without my own interference. But I still didn't have enough money and my desire to go to this school was getting bigger. When it was the last day of recruiting, I prayed to God and I totally didn't understand why it all turned out this way. God just said "NO". At first, I couldn't see that he definitely had something much better for me, but I trusted that HE JUST KNOWS WHAT HE IS DOING.


I was confused, but over time when I saw HIS perspective, when I saw what He had prepared for me, I was incredibly grateful. Even though I couldn't imagine this year without going to that school, now I can't imagine this year being there. Although I didn't feel before that what God had for me would be better than what I chose, I now know that HIS plan was much better than my own. He is simply a good and sovereign Father who cares for his children and wants the best for them.


If God hasn't answered your prayer, or has given you a completely different answer from what you expected, TRUST Him that he JUST KNOWS WHAT HE IS DOING. Let his His beauty, His goodness, His majesty, His sovereignty never disappear from your sight. Don’t let your desires overshadow what He has for you, because what He has prepared for you is much better than you could ever imagine.


* excerpt from book Frank L. Houghton ,, Amy Carmichael of Dohnavour ”)

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.